Presidents of School Board

  1. Po-healing Lu: July, 1946 – May, 1953
  2. Zhu You-Quan: May, 1953
  3. Jian Jian-Xun